When Should You Not Prune

When Should You Not Prune